Salgsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

2. Partene

Selger:
Firmanavn: isipisi AS
Adresse: Fornebuvegen 42, 1366 Lysaker
Telefon: 41371366
E-post: post@isipisi.no
Organisasjonsnummer: 913 962 621

Kjøper:
Kjøper er selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som blir sendt inn ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er eks mva, frakt og andre gebyrer. Under bestillingen vil total pris inklusive frakt, mva og gebyrer vises. Det tas forbehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger og/eller fra Selgers partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Bestillinger vil bli sjekket, behandlet og bekreftet. Kjøper er ansvarlig for å kontrollere at alle opplysninger på bestillingen er korrekte og oppfylle egne krav. Dette innebærer også sjekk og godkjenning av tilsendte korrekturer av produkter.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Varer med trykk/logo
For best mulig resultat vennligst suppler oss med Adobe Illustrator (. AI) eller Photoshop (. EPS) vektor filer. Får vi korrekt filformat fra starten sparer vi tid og sikrer et godt resultat. Hvis du ikke klarer å fremskaffe din logo i ønsket format, gi oss beskjed og vi vil hjelpe deg. PMS er en universell standard for fargetilpasning som brukes til å få sikre riktige farger ved trykking. Oppgir du PMS fargekode vil vi kunne matche disse til din logo. Hvis du er usikker på din PMS-kode ber vi deg sjekke med din grafiske designer for å bekrefte riktige koder, ellers kan vi hjelpe deg med å finne en farge som er tett opptil din. Vi vil forsøke å matche fargen til logofiler som er levert, men aksepterer ikke ansvar for å farge-korrigere eventuelle filer eller skanner levert til oss som RIP klar. En ekstra kostand vil bli gjort for fargekorrigering. Logofiler skal være levert i samsvar med tekniske spesifikasjoner nevnt ovenfor.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Ved enkelte tilfeller kan selger kreve forskuddsbetaling, i de tilfeller vil dette opplyses ved avtaleinngåelse.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager.

6. Levering

Alle leveringstider anses som veiledende. Når leveringstid anslås i antall dager, er dette i antall arbeidshverdager. Befrakters tid kan komme i tillegg.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt sendingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen eller på avtalt postkontor/leveringssted, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risiko for varen

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

8. Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

9. Forsinkelse og manglende levering

Selger forsøker alltid å levere varer hurtigst mulig. Ved uventede forsinkelser, vil Selger kontakte Kjøper med forklaring på forsinkelse og nytt estimert leveringstidspunkt. Ved uventede forsinkelser kan Kjøper ikke kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf. Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig via e-post.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Alle returer/reklamasjoner må godkjennes av Selger. Kjøper plikter å sende varen forsvarlig tilbake til selger ved reklamasjon.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til. reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom Kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyrer ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 295 eks mva + frakt tur/retyr av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har fra ufravikelig lovgivning.

13. Force majeure

Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.